SOS TELEFÓNY

SOS telefóny sú určené ženám (ale aj iným osobám), na ktorých bolo páchané násilie a existujú na to, aby Vám zabezpečili podporu, informácie o spôsoboch, ako môžete ochrániť seba a prihlásiť násilie.

Keď zavoláte SOS línku môžete, ak chcete, zostať anonymné a nemusíte dávať Vaše meno a priezvisko, ani kontaktové údaje.

Zavolaním na SOS telefón sa dostáva podpora a informácie o ochrane od násilia v partnerských vzťahoch.

Môžete zavolať hociktoré SOS číslo bez ohľadu kde žijete.

Personál, ktorý pracuje na SOS telefóne, tvoria vyškolené volontérky a odborníčky z rozličných oblastí (psychológie, práva, medicíny a iné), ktoré sú tu na to, aby vás vypočuli, poskytli Vám emocionálnu podporu a poskytujú Vám informácie o možnostiach, ako vyjsť z násilia. Ony sú tu na to, aby podporili Vaše rozhodnutia a pomohli Vám, aby ste VYŠLI z blúdneho kruhu násilia!

Peronál SOS telefónov je dobre poučený o Vaších právach, v oblasti náslia v partnerskom vzťahu, Vaše práva, ktoré sa vzťahujú na zdravotnú, právnu a sociálnu ochranu a oboznámený je o postupoch, ktoré podnikajú inštitúcie a organizácie, ktoré sa zaoberajú prevenciou a ochranou od násilia v rodine.

SOS telefóny Vám môžu zabezpečiť informácie o inštitúciach, kde môžete prihlásiť násilie a na ktoré telefónne čísla.

Bezpečnosť

Keď hľadáte pomoc telefonicky, používajte verejné telefóny alebo telefón mimo svojho domu. Ak sa násilie pácha v tejto chvíli, zavolajte 192 - políciu. Pokúste sa zistiť, kde sa nachádza najbližší telefón, aby ste v situácii násilia mohli, čím skôr vyhľadať pomoc.

Pre zvýšenie bezpečnosti, keď voláte SOS čísla:

 • Majte na zreteli, že ak ste používali domáci telefón, násilník môže zo správy na mesačnom účte vidieť telefónne čísla, ktoré ste volali. Ak ste opustili násliníka pred tým, ako účet prišiel, násilník môže sledovať telefónne čísla, ktoré ste volali, pokým ste hľadali pomoc.
 • Pokúste sa zaistiť svoj mobílny telefón. Porozmýšľajte o možnosti obstarania vlastného predplatného telefónu, o ktorom násilník nebude vedieť a z ktorého budete môcť pokojne telefonovať.
 • Vyhýbajte s bezdrôtovým telefónom: ak voláte z vášho domáceho telefónu, používajte pevné telefónne línky, ak ich máte, radšej ako bezdrôtový alebo mobilný telefón. Telefonáty z pevnej telefónnej línky je ťažšie vystopovať a sledovať.

 

„SOS Ženské stredisko“

„SOS Ženské stredisko“ (skôr SOS telefón pre ženy a deti obete násila Nový Sad) je nevládna neprofitná organizácia, ktorá sa zaoberá prevenciou a následkami násilia v spoločnosti, s prízvukom na rodinné náslie. Naša organizácia vznikla ako projekt Novosadského Ženského strediska 08.03.2002 a ako samostatné združenie občanov jestvuje od 27.10.2004.

„SOS Ženské stredisko“ má okolo 40 aktívnych volonteriek, najviac študentiek a absolventiek psychológie, pedagogiky a práva a od tohto roku máme aj študentky z Lekárskej fakulty.

Pracovný čas „SOS Ženského strediska“ je každý pracovný deň 18 až 22h a naše telefónne číslo je 021/422-740. V tomto období sa naše špeciálne vyškolené volontérky hlásia na telefón a počas rozhovoru poskytujú bezplatnú informatívnu, emocionálnu a psychosociálnu podporu ženám. Môžete nás kontaktovať aj emailom sos.telefon@gmail.com Od tohto roku máme aj webovú stránku: www.sosns.org.rs, prostredníctvom ktorej nás taktiež môžete kontaktovať. Máme aj aktívny profil na spoločenskej sieti Facebook a je to ďalšia možnosť, ako sa na nás môžete obrátiť.

Medzi činnosti SOS Ženského strediska patria aj osobné kontakty so ženami, na ktorých sa pácha násilie. Tieto stretnutia, ktoré sú taktiež bezplatné, uskutočňujú naše profesionálne vyškolené konzultantky a objednávajú sa telefonicky (na to isté číslo a v ten istý pracovný čas).

Už štyri roky praktikujeme aj rovesnícke vzdelávanie s adolescentami a adolescentkami vo forme interaktívnych dielní, ktoré sa konajú na základných a stredných školách vo Vojvodine a odnedávno aj v Srbsku. Tieto dielne, ktoré predstavujú primárnu prevenciu násilia medzi mladými a vo adolescentných vzťahoch, taktiež realizujú naše vyškolené školiteľky.

SOS Ženské stredisko má aj svoj PR tým, ktorý niekoľkokrát ročne organizuje prezentácie vo forme uličných akcií a zjavujú sa v médiach za cieľom zvýšenia povedomia ľudí o rodinnom násilí.

Náš telefón ročne zaznamená 400-600 telefonátov. Volali nám z Nového Sadu, Vojvodiny, Srbska, Černej hory, ako aj Bosny a Hercegoviny.

Po celý čas službu podporuje Pokrajinský sekretariát pre prácu, zamestnávanie a rovnosť pohlaví. Podpísali sme protokol o spolupráci so Strediskom sociálnej práce z Nového Sadu a máme kanceláriu v ich miestnostiach.

 

 MO Ženská alternatíva Sombor

MO Ženská alternatíva Sombor založila roku 2001 SOS telefón pre ženy, na ktorých sa pácha násilie a iné formy dikriminácie toho istého roku, keď bola organizácia založená. MO Ženská alternatíva Sombor desať rokov sústavne poskytuje bezplatnú telefonickú pomoc ženám, na ktorých sa páchalo násilie. Viac ako dve tisíc žien vyhľadalo tento druh pomoci. Volajú ženy z územia obce Sombor, ale taktiež aj z omnoho širšieho územia.

Pracovný čas telefóna je každý deň od 16 do 22 hodín.

Na telefóne sú angažované odborníčky vyškolené členky MO Ženská alternatíva Sombor.

Rozvrh angažovaných odborníkov je nasledovný:

 • Pondelok, štvrtok a piatok – PSYCHOLOGIČKY
 • Streda LEKÁRKA NEUROPSYCHIATRIČKA
 • Utorok PRÁVNIČKA

SOS telefónna služba ako sprievodnú službu má INDIVIDUÁLNU PORADŇU, kde všetkým zákazničkám na základe ich žiadosti poskytujú priamu individuálnu odbornú pomoc od psychogičky, právničky alebo lekárky. Najčastejšie je potrebná výmena, spolupráca a interdisciplinárny prístup týchto odborníčiek, preto že je problematika komplexná a často len podmienečne súvisí s jednou dominantnou doménou pomoci.

SOS telefón a poradňa spolupracujú a podľa potreby sprostredkúvajú klientkám informácie o dôležitých inštitúciách a službách v okolí v súlade s profesionálnou etikou.

PROFESIONÁLNA ETIKA NA SOS TELEFÓNE ručí osobám, ktoré hľadajú pomoc, anonymitu a zachovanú tajnosť údajov a úplnú diškréciu na ich žiadosť, zároveň štandardizovanú odbornosť, dostupnosť a etiku starostlivosti o klientke.

Ženy, na ktorých sa pácha náslie, ženy v rôznych krízových rodinných a iných sociálnych situáciách, volajú v súvislosti s celým spektrom problémov. Všetky najaté odborníčky v oblasti psychológie, práva alebo medicíny povzbudzujú ženy, aby sa nehanbili, aby necítili vinu a otvorene hovorili o problémoch, ktoré majú a s ktorými sa stretajú ony alebo ich blízke osoby, podporujú ich, aby netrpeli násilie, sexuálne týranie, mobing a iné formy porušenia ich ľudských práv, lebo majú právo na ochranu a dôstojný život.

Upovedomujú ich, že ich niekto rozumie, akceptuje, chce im pomôcť, aby našli východisko z núdze a utrpenia.

Právničky poskytujú bezplatnú právnu pomoc tým, ktorým sú ohrozené práva. Pomáhajú im rozpoznať formy diskriminácie a ohrozenosti a usmerňovať ich, ako uskutočniť svoje majetkové, ekonomické, rodičovské a iné práva…

Psychologičky ich povzbudzujú, aby vyjadrili svoje potreby, názory, pocity, dosiahli emotívnu stabilitu v krízových situáciách, ako aby predišli problémom, ako aby donášali rozhodnutia a volili si pre svoje dobro a dobro svojej rodiny. To robia posilňovaním kapacít ženy, budovním jej sebavedomia a podnecovaním na budovanie vlastného života a života iných ľudí, usmerňovaním ako sa inak vysporiadať s problémami – prostredníctvom konzultácií, poradenectvom a psychoterapiou.

Lekárka neuropsychiatrička v telefonickej alebo individuálnej poradeneckej práci roztrieďuje základné zdravotné ukazovatele potrebné na ochranu a starostlivosť o osobu, nad ktorou sa pácha sexuálne, duševné ekonomické alebo iné násilie, ohrozovanie alebo diskriminácia a pracuje na preventívnej zdravotnej ochrane.

Stredisko pre podporu žien, združenie občaniek a občanov, Kikinda, Vojvodina, Srbsko

Poradňa pre právnu a psychosociálnu pomoc ženám, na ktorých sa páchalo násilie, funguje v rámci Strediska pre podporu žien, ako bezplatná sociálna služba pre všetky ženy z územia obce Kikinda.

Telefón poradne je 0800 10 10 10.

Pracovný čas je od 10 do 16 hodiny (každý pracovný čas). Volanie na toto číslo je bezplatné, bezohľadu či voláte z pevnej a mobílnej telefónnej línky.
podrska1@open.telekom.rs. Ženy, ktorým je potrebná pomoc do poradne môžu prísť osobne, alebo môžu zavolať na telefón. Taktiež, môžete položiť otázku odborným spolupracovníčkam v poradni aj prostredníctvom tejto stránky.

Poradňa poskytuje nasledovné služby:

Právnu pomoc:

 • Informovanie o právach a možnostiach, ktoré má naša legislatíva (rodinný zákon, Trestný zákon, Zákon o práci a pod.)
 • Pomoc v zbieraní dokumentácie a dôkazov, ktoré zľahčujú začatie súdneho konania (buď trestného, priestupkového alebo občianskoprávneho), ako aj písanie žaloby alebo predlohy
 • Sprostredkujú užívateľkám kontakt so Službou bezplatnej právnej pomoci v Obci Kikinda.

Sociálna poradňa:

 • Poskytujú sa úplné informácie o právach žien v oblasti sociálnej ochrany a spôsoboch, akými sa tieto práva môžu uskutočniť (rodinné právo, nárok na hmotné zabezpečenie rodiny, na jednorázovú pomoc a pod.)
 • Poskytujú sa informácie o možnostiach ubytovanie v bezpečnom dome/útulku, keď je to potrebné
 • Pomáha sa im v zbieraní dokumentácie na uskutočnenie sociálnych a iných práv.

Psychologická poradňa:
V rámci tejto služby sa poskytujú individuálne poradenecké služby a skupinové zážitkové tréningy asertivity. Cieľ poradeneckej práce je poskytovanie emocionálnej podpory a posmeľovanie slobodného vyjadrovania názorov a pocitov kôli zlepšeniu všeobecného psychického stavu ženy.

Tréning asertivity
Cieľom skupinových tréningov je nadobúdanie zručnosti na obranu svojích práv a vyjadrovanie názorov, citov a presvedčení priamym, úprimným a adekvátnym spôsobom, neohrozujúc práva inej osoby.