TAKTIKY PÁCHATELIA

Násilník môže byť každý: člen rodiny, známe alebo neznáme osoby, bývalý alebo terajší partner, kolega z práce, pracovník v podniku, úradník v inštitúcii. Násilníci patria do všetkých spoločenských štruktúr, majú rôzne povolania, vzdelanostnú úroveň, hmotný stav, národnostnú príslušnosť. Násilník sa násilia obvykle dopustí úkladne: (keď nikto nie je doma a nieto dôkazy: ťahá vás za vlasy, sotí dolu schodmi) a úlisne (odíde nakupovať, prinesie vám kvety, odíde s vami na večeru alebo cestu, ospravedlňuje sa a zmenšuje násilie, prosí vás o odpustenie a seba pritom zobrazuje ako dobrého a pozorného).

Zmizne násilie po čase?

Násilník sa dopúšťa násilia v dome alebo na inom mieste najčastejšie bez svedkov. Násilie sa prevažne začína ihneď po uzavretí manželstva, často počas tehotnosti ženy. Na začiatku je nie denné, ale sa po určitom čase stane. Žena čoraz viac slabne duševne a telesne a násiliník silnie. Je čoraz silnejší, brutálnejší a manipulatívnejší.

Dynamika násilia a taktiky kontróly

Podľa všetkého, váš partner nebol násilný na začiatku vášho vzťahu a ani teraz nepoužíva vždy telesné násilie. Veľmi zriedkavo sa stáva, že k telesnému násiliu dôjde pred cyklom verbálneho útočenia a emocionálnej kontróly. Podľa všetkého, ak porozmýšľate o vašom vzťahu, všimnete si, že sa náslie začalo veľmi subtílnym spôsobom – útokmi na vaše pocity sebahodnotenia, vaše osobné shopnosti ako aj postupnou izoláciou od iných. Veľmi často si ženy nevšímajú, v akej miere sa ich partner stal destruktívny a násilný, pokým nepocítia, že sú zajaté buď emotívne, hmotne alebo spoločensky. Veľmi často sa telesné násilie zväčšuje a silnie v tejto fáze – keď je násilník presvedčený, že je jeho partnerka izolovaná a odseknutá od podpory.

Taktiky, ktoré násilník používa často zahrňajú omnoho viac od telesného trýznenia. Telesné útoky, ktoré sa konajú buď raz týždenne, raz mesačne alebo raz ročne, obyčane sprevádza aj iné správanie, v dôsledku ktorého žena v situácii násilia cíti strach. Mnohé taktiky sú ilustrované na kružnici násilie-kontóla a moc a ktoré predstavujú nenásilnú taktiky, ktoré násilníci používajú a ktoré značne vplývajú na city a sebavedomie žien.

Emocionálne týranie

Mnoho žien, ktoré sa ocitli v situácii telesného násilia, boli aj emocionálne týrané. Najčastejší typ emocionálneho týrania je neustále kritizovanie a ponižovanie. Váš partner tiež môže byť emotívne násilný, ak vás ignoruje, zdržiava sa venovať vám pozornosť, nazýva vás hanlivými menami, obvyňuje vás, že ho podvázate, ak vám hovorí, že nie ste dobrá matka, manželka a priateľka. Emocionálne týranie môže byť subtílne a často sa ťažko spoznáva. To je veľmi častá a účinná taktika, ktorou vás znemožňuje, aby ste cítili, že ste si zaslúžili lásku a úctu.

Izoláci

Násilníci často izolujú svoje partnerky, geograficky, emocionálne alebo spoločensky, aby ich držali pod kontrólou. Rodiny sa presťahujú ďaleko od priateľov a rodákov, žena je odstrašená alebo jej je zakázané, aby mala blízke vzťahy s inými. Ženy často hovoria, že im je zakázané, aby sa schádzali s priateľmi a rodákmi, zamestnali sa, mai prístup k doprave, zúčastnili sa spoločenských aktivít. Dokonca, aj keď tieto aktivity nie sú prísne zakázané, násilníci ich často ohraničujú sledujúc telefonáty, vyslúchajúc partnerku, kde bola alebo ju verejne ponižovať, tak že jej bude jednoduchšie, aby prestala s týmito aktivitami.

Zmenšovanie závažnosti, popieranie a obviňovanie

Násilníci obviňujú partnerky z násilia, nútiac ich, aby mali pocit, že preháňajú v súvislosti s násilím. Násilníci budú znižovať alebo popierať závažnosť svojich činov a budú odmietať priznanie akékoľvek správania sa súvisiaceho s kontrólou. Ak priznajú násilie, budú poukazovať na ženino správanie sa ako príčinu násilného správania. Táto taktika je výnimočne účinná na zvyšovanie ženinho pocitu zodpovednosti, preto že je aj ona si vedomá, že aj on ju proste obvyní za útok, ak ona bude iným rozprávať o jeho správaní sa.

Hmotné týranie

Mnoho žien hovorí, že im partneri často kontrolujú prístup hmotným prostriedkom, buď zabránením prístupu peniazom, znemožňovaním ich úsilia, nájsť si alebo udržať prácu, výčitkami že zle nakladajú s peňazmi a klamúc ich o majetku. Niektorí násilníci všetky peniaze držia na svoje meno, tak že ich partnerky nemajú prístup k peniazom bez ich povolenia. Keď nemajú prístup k peniazom, ženy sú hmotne závistlé od násilníkov, čo predstavuje najväčšiu prekážku žene, ktorá chce opustiť násilný vzťah.

Využívanie detí

Jedna z prevažných obmien násilia, ktorej závažnosť sa často zmenšuje je využívanie detí na formovanie zlej mieky o sebe. Možno vám váš partner často opakuje, že ste zlá matka a, ak sa raz pokúsite odísť, že si bude žiadať zverenie opatery nad deťmi. Taktiež vás môže vystrašiť, že unesie alebo zavraždí deti, ak sa pokúsite zutekať.

Mnohí násilníci sa taktiž pokúšajú obrátiť deti proti matky navrávajúc im nepravdy alebo vyhrážajúc sa, že im ublížia. Toto vyhrážanie je veľmi vážne pre ženy v násilných vzťahoch, môžu sa príliš zľaknúť a neodvážia sa odísť.

Používanie donucovania a zastrašovania

Partner sa vám môže vyhrážať, že vás alebo vaše deti bude týrať ešte viac, ak sa nepodrobíte jeho žiadosťam, alebo že vykoná samovraždu a ublíži buď vaším rodákom alebo priateľom, ak sa pokúsite odísť. Ak ste v rovnakopohlavnom vzťahu, váš partner/ka vás môže strašiť, že prezradí o vašom vzťahu tým, čo by se vy nechceli, aby o tom vedeli. Násilník môže donucovať obeť aj tak, že ju prinucuje páchať nelegálne úkony, zároveň sa vyhrážajúc, že ju prihlási službe pre ochranu detí alebo polícii. Takýmto správaním ju drží v strachu a znemožňuje ukončiť vzťah.

Používaie mužských výsad

Súčasťou násilníkovych presvedčení je aj pocit, že on vlastní svojho partnera a deti a že má právo žiadať úplnú poslušnosť od nich. Veľmi často majú prísne postoje, ktoré sa vzťahujú na pohlavné roly, správajúc sa ako pánovia, ktorí so svojimi partnerkami zaobchádzajú ako so slúžkami.

Zastrašovanie

Zastrašujúce správanie sa a aktivity sa môžu kolísať od zastrašujúceho pohľadu alebo gestov, po lámanie predmetov, ničenie majetku, zraňovanie alebo vraždenie domácich miláčikov a vyhrážanie zbrane. Násilník veľmi často ničí predmet, ktorý je mimoriadne dôležitý partnerovi, dávajúc mu najavo, že ona môže byť nasledovná.

Dokonca, aj keď váš partner nie vždy použije telesné násilie, pravdepodobne neustále používa jednu z taktík, aby vás kontroloval a ponižoval. Ak sústavne počúvate, že ste bezcenní, že ste všetkému na vine a že ste si zaslúžili, aby ste boli potrestané za chyby, pravdepodobne časom tomu uveríte. Toto je veľmi pravdepodobné, ak vedľa seba nemáte niekoho, kto by vás podporoval ako hodnotnú osobu a kto násilné správanie vášho partnera chápe ako destruktívne a neprimerané.

Okrem toho je normálne, že sa v izolácii za stáleho negatívneho silnenia násilia, ktoré trpíte, postupne začínate cítiť pomýlene a ako sa vaše sebavidenie a vaše vzťahy všetko viac krívia, nechápete dobre, čo sa stáva. Možno sa budete cítiť bezmocne – vnímajúc nebezpečenstvo, ktorému čelíte ak odídete a chápuc, že nič nebudete môcť podniknúť, ako zostanete. Nie je neobvyklé, aby obete násilia preukazovali príznaky podobné vojnovým zajatcom – dezorientované sú, môžu trpieť poruchou spánku, neriadným stravovaním alebo šokom. Tieto príznaky sú normálne reakcie na nenormálne okolnosti a neznamená, že ste začali šalieť.

Mlátenie je veľmi silný a účinný spôsob kontróly a každá osoba, ktorá trpela tento vid násila, sa pravdepodobe stala dočasne bezmocnou. Predsa, čím viac začínate chápať, čo sa stáva, tým lepšie budete rozoznávať, že je aj on zodovedený za svoje správanie a že toto čo sa vám stava, nie je vašou chybou.